Tineretului, 7, Roznov 617390

+40 233 665471 ; 0233 665 435

+40 233 665 241

roznov@primariaroznov.ro

Pagină contact

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DE CĂTRE PRIMĂRIA ROZNOV

Identitatea operatorului: SPCLEP ROZNOV este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 9617 .

► Primăria Orasului Roznov cu sediul în Tineretului, nr. 606, Roznov, jud. Neamţ colectează şi procesează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
►GDPR (Global Data Protection Regulation) este un Regulament European care reglementeaza prelucrările de date cu caracter personal, instituie libera circulație a acestor date și protejează drepturile și libertătile persoanelor fizice.

1. În înțelesul GDPR:
Datele cu caracter personal = orice informație referitoare la o persoană identificata sau identificabilă (nume, prenume, adresă, CNP, serie și număr CI/BI, e-mail, telefon, venit, date biometrice, imagine, adresa IP, date medicale).

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituţei impune respectarea următoarelor principii:
• Egalitate, echitate și transparență
Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
• Limitare la scop

Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime: resurse umane, gestiune economico-financiară şi administrativă, gestiunea datelor privind bunurilor impozabile în vederea stabilirii sumelor datorate la bugetul local (taxelor şi impozitelor locale), statistic, evidenţa populaţiei şi stare civilă, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, prevenirea şi combaterea infractionalităţii stradale, asistenţă socială, reprezentare în justiţie, registratură, soluţionare petiţii, declaraţii de avere şi de interese ş.a.
• Reducerea la minimum a datelor
Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
• Exactitate
Datele sunt exacte și în cazul în care este necesar, sunt actualizate limitări legate de stocare, datele nu trebuie păstrate mai mult decât e necesar.
• Securitate și confidențialitate
Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată.

3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în institutie
Temeiul legal vizează una din cele șase variante de temei menționate de GDPR și anume:
– Executarea unei sarcini care rezultă din exercitarea autorității publice;
– Executarea unui contract;
– Consimțământul;
– Executarea unei obligaţii legale ce îi revine operatorului;
– Prelucrarea este necesară pentru protejarea unor interese vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
– Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator.
In acest sens prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai după identificarea corectă a temeiului legal și numai cu respectarea principiilor mai sus menționate.

4. Perioadă de păstrare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus. Primăria Orasului Roznov promovează măsuri privind asigurarea confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii şi monitorizării proceselor şi serviciilor de procesare.

5. Drepturile persoanelor ale căror date personale sunt prelucrate
• Dreptul la informare;
Indiferent de temeiul prelucrării, persoana vizată trebuie să fie informată asupra scopului pentru care se prelucrează datele.
• Dreptul la acces;
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective
• Dreptul la rectificare;
Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc
• Dreptul la ștergerea datelor
Fără întârziere nejustificată, persoana vizată are dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care o vizează în următoarele cazuri:
– datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
– persoana vizată își retrage consimțământul
– persoana vizată se opune prelucrării datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea
– există o obligație legală pentru ștergerea datelor .
• Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele situații:
– contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
– persoana s-a opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor persoanei.
• Dreptul la opoziție
Persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, la prelucrarea datelor cu caracter personal.
• Dreptul de a nu fi supusă unei decizii automate cu efect semnificativ
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dacă aceasta produce efecte juridice ce privesc persoana respectivă sau o afectează într-o măsură semnificativă şi de a obţine intervenţie umană din partea operatorului.
• Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul să solicite şi să primească datele cu caracter personal
într-un format structurat, prelucrabil automat şi interoperabil şi/sau să solicite transferarea datelor către alt operator sau terţă parte;
• Dreptul de a-și retrage consimțământul acordat în orice moment și în mod gratuit.

Pentru exercitarea acestor drepturi precum şi pentru adresarea oricărei petiţii privitoare la protecţia datelor personale, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail: roznov@primariaroznov.ro
Cererea se poate depune la sediu sau poate fi trimisă prin posta, la adresa:

PRIMĂRIA Orasului Roznov, str. Tineretului nr.606

De asemenea, aveti dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Biroul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

 

Biroul Stare Civilă

 

Eliberare certificat privind domiciliul înregistrat în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor

În conformitate cu prevederile art. 11 din H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date poate elibera certificate, potrivit anexei 5, care să ateste în străinătate domiciliul unor cetăţeni români, în vederea obţinerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora.

Cetăţenii români care solicită eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, necesar în vederea obţinerii unor drepturi sau apărării intereselor acestora în străinătate vor completa cererea potrivit modelului anexat la sediul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor/ Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor/primăriei pe raza căruia/căreia au domiciliul.

Legitimarea solicitanţilor se face în baza actului de identitate aflat în termen de valabilitate.

Luni – Miercuri 8.00 – 16.00

Joi 8.00 – 18.30

Vineri 8.00 – 14.00

Telefon informatii 0233/665411

Program de audiente

Direcţia Judeţeană de Evidența Persoanelor Neamț

Miercuri 10.00 – 12.00 IGNATOVICI COSMIN Director Executiv

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date

Luni 12.00 – 14.00 Comisar-șef de poliție NICOLETA-DANIELA ENE Împuternicit Șef Serviciu Central de Stare Civila
Marți 12.00 – 14.00 Comisar-șef de poliție IULIAN LEAUA Director adjunct
Marți 12.00 – 14.00 Comisar-șef de poliție FLORIAN JOIŢA Șef Serviciu Coordonare Evidența Persoanelor
Miercuri 12.00 – 14.00 Comisar-şef de poliţie CARMEN-IONELA SÎRB Împuternicit Director Adjunct
Joi 12.00 – 14.00 Comisar-şef de poliţie AUREL-CĂTĂLIN GIULESCU Director
Vineri 12.00 – 14.00 Comisar-şef de poliţie BĂLĂŞOIU GINA Şef Serviciu Verificari, Actualizari, Dispecerat si Control Acces

SPCLEP Roznov

Luni-Vineri 10.00 – 12.00 IFTIMIE ELENA CRISTINA Sef Serviciu