Înregistrarea căsătoriei

DOCUMENTE NECESARE:

• Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P sau, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia şi, după caz, la sediul primăriei unde celălalt soţ are domiciliul sau reşedinţa.
• Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 1o zile, în care se cuprind atât ziua cînd a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
• Declaraţia de căsătorie şi încheierea acesteia se poate face în afara sediului S.P.C.L.E.P sau după caz, al primăriei pentru persoanele care din motive medicale, se află în imposibilitatea de a se deplasa, sau sunt arestate ori condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei private de libertate, cu aprobarea primarului şi respectarea prevederilor legale.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
A. Actele de identitate valabile, în original şi copie;
B. Certificatele de naştere, în original şi copie;
C. Certificate medicale privind starea sănătăţii (acestea sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători);
D. Acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
– Certificatul de deces al fostului soţ;
– Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original şi copie;
– Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.
– Autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, în condiţiile prevăzute de lege;
– Avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente legale de vârstă matrimonială.

În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există nici un impediment legal la căsătorie şi vor menţiona numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei precum şi regimul matrimonial ales.
Semnarea declaraţiei de căsătorie se face în prezenţa ofiţerului de stare civilă.

Dosarul în vederea încheierii căsătoriei mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
A. Încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, pentru motive temeinice;
După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia , numai cu aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie şi cu reânoirea certificatelor medicale.
B. Aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanelor care din motive medicale, se află în imposibilitatea de a se deplasa, sau sunt arestate ori condamnate, însoţită de documente justificative în susţinerea cererii;
C. Dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români.
D. Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie.
Documentele prezentate în ambele cazuri trebuie să fie însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.
E. Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi.
F. Aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei între persoane care nu au domiciliul sau reşedinţa pe raza de competenţă a unităţii administrativ-teritoriale;
G. Convenţia matrimonială autentificată de către notarul public în situaţia în care viitorii soţi stabilesc alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale;

• Vârsta legală pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani.
• Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă de la locul de domiciliu. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.
• Dacă părinţii sunt divorţaţi, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţământul ambilor părinţi.
• Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.
• Este oprit să se căsătorească alienatul mintal, debilul mintal, precum şi cel care este lipsit vremelnic de facultăţile mintale, cât timp nu are discernământul faptelor sale.
• Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite, în termen de 10 zile de la data afişării în extras a declaraţiei de căsătorie.
• Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază.
• Căsătoria se încheie prin consimţământul viitorilor soţi. Aceştia sunt obligaţi să fie prezenţi împreună, în faţa ofiţerului de starea civilă, la sediul serviciului de stare civilă, pentru a-şi da consimţământul personal, în mod public, în prezenţa a 2 martori.

PRECIZĂRI:
• Pentru cetăţenii norvegieni, dovada în vederea încheierii căsătoriei a fost înlocuită cu un document care poartă denumirea „Centrul Naţional Register-confirmation of registred information” eliberat de Centrul Naţional de Înregistrare, apostilat de o prefectură din Norvegia sau de Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei.
• Cetăţenii israelieni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei, cu următoarele documente:
1. Extras de înregistrare de stare civilă, eliberat de Ministerul de Interne sau extras din evidenţele populaţiei, eliberat de Ministerul de Interne;
Documentul va fi prezentat în original, la care se vor anexa copia xerox şi traducerea legalizată a acestuia şi se va avea în vedere ca data emiterii să fie recentă (maximum 3 luni de la emitere).
2. În cazul în care, în extras, în rubrica „stare civilă”, este trecut „divorţat”sau „văduv”, se solicită, după caz, hotărârea de divorţ sau certificatul de deces, în original, la care se vor anexa şi traducerea legalizată a documentului.
3. Declaraţia notarială pe proprie răspundere, din care să rezulte că, la data depunerii documentelor la oficiul stării civile, nu există încheiată o altă căsătorie.

• Cetăţenii elveţieni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor prezenta numai un document eliberat de autorităţile din Elveţia sub forma unui „Certificat de capacitate matrimonială”, document care trebuie să aibă Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961 pentru a fi valabil.
• Cetăţenii germani care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei numai cu certificatul de capacitate de căsătorie eliberat de către oficiul de stare civilă competent din Germania, în original, pe care a fost aplicată Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga în anul 1961, împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată la notarul public.
• Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate sau acorduri de asistenţă juridică în materie de stare civilă vor prezenta documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent-maxim 3 luni de la emitere, ori care au prevăzut, în conţinut termenul de valabilitate.

• Lista statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie de stare civilă:
– Republica Populară Chineză
– Republica Democrată Coreeană
– Republica Cehă
– Republica Moldova
– Republica Populară Mongolă
– Republica Albania
– Republica Austria
– Regatul Belgiei
– Bosnia şi Herţegovina
– Bulgaria
– Republica Chă
– Croaţia
– Republica Franceză
– Republica Polonă
– Federaţia Rusă
– Republica Serbia
– Slovacia
– Slovenia
– Republica Ungară
– Ucraina
• Cetăţenii indieni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor prezenta Dovada eliberată de Ambasada Indiei, însoţită de un document eliberat de autorităţile locale competente, datat recent , maxim 3 luni, sau în cuprinsul căruia se regăseşte termenul de valabilitate, din care să rezulte că nu este căsătorit, sau că este divorţat (şi prezintă în acest sens documente în original, copie şi traducere legalizată în limba română) ori văduv (şi prezintă în acest sens dovada încetării căsătoriei anterioare).
• Cetăţenii cubanezi care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor prezenta Certificat/Declarație eliberat de autoritatea locală fie de la Ambasada Republicii Cuba din România.
• Cetăţenii olandezi care doresc să se căsătorească în România şi care fac dovada şederii pe teritoriul României cu un document emis de Oficiul Român pentru Imigrări, vor depune la dosarul de căsătorie declaraţie notarială pe proprie răspundere, din care să rezulte că nu mai au o altă căsătorie încheiată şi nedesfăcută.
• Republica Cehă- Cetăţenii cehi care doresc să se căsătorească în România vor prezenta „Certificatul de Stare Civilă” eliberat de autorităţile cehe.
• Kuwait – aprobare scrisă numai de către Ambasada Statului Kuwait.
• Republica Moldova – certificatul de stare civilă eliberat de organele de stare civilă al Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova, sau certificatul de stare civilă eliberat de către funcţionarii consulari ai misiunii diplomatice şi consulare ai Republicii Moldova, în colaborare cu instituţia menţionată.
• Ucraina – declaraţie pe proprie răspundere,m legalizată de către reprezentantul diplomatic, oficiul consular al Ucrainei sau notar, prin care se confirmă că persoana în cauză nu este căsătorită.
• Bosnia şi Herţegovina – certificatul de cutumă se eliberează de instituţiile autorităţilor locale din Bosnia şi Herţegovina.
• Ungaria – adeverinţa de stare civilă obţinută prin intermediul reprezentanţei diplomatice maghiare.
• Georgia – declaraţie de celibat, apostilată, eliberată de Direcţia Servicii Publice din cadrul Ministerului Justiţiei şi de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Georgiei acreditate în străinătate;

Legitimarea cetăţenilor străini din statele U.E, S.E.E şi statele terţe, la depunerea dosarelor în vederea încheierii căsătoriei:
– Pentru cetăţenii U.E. sau Spaţiului Economic European (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) – documentul de identitate sau paşaportul emise de spaţiul aparţinător;
– Cetăţenii străini din statele terţe (care nu fac parte din U.E sau Spaţiul Economic European) fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României, viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii.