Întocmirea actului de naștere

DOCUMENTE NECESARE:

Certificatul medical constatator al naşterii;
Certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, în caz contrar copii certificate de naştere părinţi.
Declaraţia scrisă a părinţilor referitoare la numele copilului, în situaţia în care aceştia sunt căsătoriţi dar poartă nume de familie diferite.
Declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă sau la notarul public din care să rezulte şi numele de familie pe cre îl dobândeşte copilul, la care se anexează şi consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.
În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele menţionate mai sus, precum şi următoarele:
– paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini;
– actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale UE, în original şi în fotocopie;
– traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii este de 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă, 3 zile de la data naşterii pentru copilul născut mort şi 24 de ore de la data decesului pentru copilul viu care a decedat înlăuntrul termenului de 15 zile.
– certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate / supralegalizate.
– în situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare următoarele documente: certificat medical constatator al naşterii, certificat de naştere al mamei, actul de identitate al declarantului, actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului, declaraţia de recunoaştere a copilului, dată de către tatăl minor dacă acesta face dovada discernământului la momentul recunoaşterii.
– când părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă.
– în cazul în care părinţii au domicilii diferite, aceştia dau declaraţie cu privire la domiciliul copilului, în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public.
– înregistrarea de către ofiţerii de stare civilă a prenumelor indecente, ridicole şi a altora asemenea este interzisă pentru a nu afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului.

Potrivit art. 3 alin (1) lit.a şi b din Legea 119/1996 republicată, constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei următoarele fapte:
– deţinerea fără drept a certificatului de stare civilă aparţinând altei persoane;
– nedeclararea naşterii sau a decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege;

DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII NOU-NĂSCUTULUI

Persoanele obligate să declare nașterea sunt următoarele:
– oricare dintre părinți;
– medicul;
– persoanele care au fost de față la naștere;
– personalul desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc nașterea;
– oricare persoană care a luat cunoștință despre nașterea copilului;
(Art. 16 din legea 119/1996 republicată, cu privire la actele de stare civilă)

TERMENELE LEGALE ÎN CARE SE DECLARĂ ŞI SE ÎNREGISTREAZĂ NAŞTEREA NOU-NĂSCUTULUI

– 15 zile de la data nașterii, pentru copilul născut viu și aflat în viață;
– 3 zile de la data nașterii, pentru copilul născut mort;
– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
– 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mână în maternitate;

DOCUMENTELE NECESARE DECLARĂRII NAŞTERII

– certificatul medical constatator al nașterii (întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului);
– actul de identitate al mamei și/sau declarantului, dacă nașterea nu este declarată de mamă;
– certificatul de căsătorie al părinților copilului, în original și în fotocopie, dacă sunt căsătoriți, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarație scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
– declarația de recunoaștere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în fața ofițerului de stare civilă care înregistrează nașterea sau la notarul public, din care să rezulte și numele de familie pe care îl dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.
În situația în care unul dintre părinți sau ambii sunt cetățeni străini, sunt necesare documentele enumerate mai sus precum și următoarele:
– pașaportul părintelui cetățean străin/părinților cetățeni străini;
– actul de identitate pentru cetățenii statelor membre ale uniunii europene, în original și în fotocopie, și traducerea legalizată a filei care conține datele de identificare;
– certificatul de căsătorie al părinților copilului și traducerea legalizată a acestuia, dacă părinții sunt căsătoriți;
– originalul certificatului și traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate după caz.

ÎN SITUAŢIA ÎN CARE AMBII PĂRINŢI AU VÂRSTA SUB 14 ANI SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

– certificat medical constatator al nașterii, declarația de recunoaștere a copilului, dată de către tatăl minor dacă acesta face dovada discernământului la momentul recunoașterii;
– certificatul de naștere al mamei și actul de identitate al declarantului, dacă declararea nașterii nu este făcută de mamă;
– actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinții copilului.

Potrivit Art. 63 alin (1) din Legea 119/1996 republicată cu privire la actele de stare civilă, constituie contravenții la regimul actelor de stare civilă și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 150 lei următoarele fapte:
– deținerea fără drept a certificatului de stare civilă aparținând altei persoane;
– nedeclararea nașterii în condițiile termenele prevăzute de lege;