Eliberarea CI provizorii cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România

DOCUMENTE NECESARE:
cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România – cerere (format .pdf);
paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi stampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în tară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină
certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
dovada adresei de reşedinţă din România;
două fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii – 1 leu;

NOTĂ:
Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).
Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.
Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

Eliberarea cărții de identitate provizorii cetățenilor români cu domiciliul în străinătate care locuiesc temporar în România nu se face pe bază de procură specială.

Valabilitatea cărții de identitate provizorii este de un an.