Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

DOCUMENTE NECESARE:

cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – cerere (format .pdf);
actul de identitate al solicitantului;
documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;
declarația găzduitorului.

NOTĂ:
• Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
• În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).
• Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.
• Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
• Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
• Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.