Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu

Dispozitiile art. 321 alin(1) din noul Cod civil, stabilesc norme privind locuinta familiei, in sensul ca aceasta este”locuinta comuna a sotilor sau, in lipsa, locuinta sotului la care se afla copiii”.

art.321 alin(2) prevede ca:” Oricare dintre soti poate cere notarea in cartea funciara, in conditiile legii, a unui imobil ca locuinta a familiei, chiar daca nu este proprietarul imobilului.”

art.322 alin(1) stabileste ca ” Fara consimtamantul scris al celuilalt sot, niciunul dintre soti, chiar daca este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuintei familiei si nici nu poate incheia acte prin care ar fi afectata folosinta acesteia

GAZDUITORUL ARE OBLIGATIA DE A INFORMA FUNCTIONARUL DE EVIDENTA A PERSOANELOR CU PRIVIRE LA FAPTUL CA IMOBILUL A FOST NOTAT IN CARTEA FUNCIARA CA LOCUINTA A FAMILIEI.

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau persoană juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a) sau, după caz, la lit. d);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
d) documentul eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol, cu imobil cu destinaţie de locuinţă;
e) actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului său legal ori actul de încredinţare, însoţit, după caz, de unul din actele prevăzute la lit. a)–d), în cazul minorilor care solicită eliberarea unui act de identitate.

Acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare privind titlul locativ:
1. Contract vânzare-cumpărare a unui imobil cu destinație de locuință;
2. Contract de donație a unui imobil cu destinație de locuință;
3. Contract de vânzare-cumpărare sau de donație a unui imobil cu destinație de locuință cu clauză de uzufruct viager;
Notă:
– Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate este necesară declarația de primire în spațiu a uzufructuarului;
– În cazul în care uzufructuarul unui imobil solicită eliberarea actului de identitate nu este necesară declarație de primire în spațiu dată de nudul proprietar;
– În situația în care solicită eliberarea actului de identitate o altă persoană decât nudul proprietar sau uzufructuarul, declarația de primire în spațiu este dată de uzufructuar.
4. Contract de vânzare-cumpărare sau de donație a unui imobil cu destinație de locuință cu clauză de abitație viageră;
Notă:
– Atunci când cumpărătorul solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declarația de primire în spațiu a persoanei care are dreptul de abitație viageră;
– În cazul în care persoana care are dreptul de abitație viageră solicită eliberarea actului de identitate nu este necesară declarația de primire în spațiu dată de cumpărător;
– În situația în care solicită eliberarea unui act de identitate o altă persoană decât cumpărătorul sau cea care are drept de abitație viageră, declarația de primire în spațiu este dată atât de către cumpărător cât și de persoana care are drept de abitație viageră.
5. Contract de schimb de locuințe;
6. Contract de întreținere sau de rentă viageră;
7. Contract (convenție) de partaj voluntar;
8. Contract de construire a unui imobil tip locuință însoțit de procesul-verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
9. Autorizație de construire a unui imobil tip locuință însoțită de procesul-verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
10. Certificat de moștenitor;
11. Hotărâri judecătorești, definitive și irevocabile, privind:
• Partajul unui imobil tip locuință;
• Constatarea dreptului de proprietate asupra unui imobil cu destinație locuință;
• Retrocedarea unui imobil cu destinație locuință;
• Constatarea uzucapiunii imobiliare;
12. Act de adjudecare imobil cu destinație de locuință;
13. Titlu de proprietate pentru imobil cu destinație locuință (nu pentru teren!);
14. Contract de închiriere (locațiune) pentru un imobil cu destinație locuință:
Notă:
– Contractul încheiat în formă autentică între două persoane fizice nu trebuie înregistrat la Administrația Financiară;
– Dacă actul a fost întocmit între două persoane fizice sub forma înscrisului sub semnătură privată este necesară înregistrarea contractului la Administrația Financiară pentru plata impozitului pe venit;
– Contractele de închiriere între o persoană juridică și o persoană fizică nu trebuie înregistrate la Administrația Financiară;
– În cazul contractului de inchiriere proprietate a unei persoane juridice, accesoriu contractului de muncă, trebuie prezentată și adeverința de salariat;
– De la intrarea în vigoare a noului Cod Civil, respectiv 01 octombrie 2011, în baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soți sau care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soț, cât și copiilor minori, fără consimțământul proprietarului;
– Pentru toate situațiile în care dovada adresei de domiciliu se face cu contract de închiriere nu se mai solicită declarația de primire în spațiu a titularului imobilului cu destinație locuință
15. Contract de comodat (împrumut de folosință) a unui imobil cu destinație locuință, încheiat în formă autentică;
16. Extras de carte funciară, actualizat (valabilitate 30 zile, se păstrează în original)
Documentele cu care se face dovada adresei de domiciliu prezentate mai sus sunt cele mai des întâlnite în activitatea practică.

NOTĂ
• Declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului prevăzută la alin. (1) lit. b) poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.
• În cazul minorului şi al persoanei puse sub interdicţie, declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1) lit. c) se dă şi se semnează de către părintele sau, după caz, părinţii care exercită autoritatea părintească sau de către reprezentanţii lor legali.
• Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate.
• Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, se consemnează numai în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

Eliberarea unui act de identitate pentru persoana care este coproprietar al unui imobil se poate face numai cu actul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesară declarația celorlalți coproprietari.
În cazul unui imobil deținut în coproprietate nu este necesar ca declarația de primire în spațiu să fie dată de toți coproprietarii.
Având în vedere prevederile Codului Civil potrivit cărora oricare dintre soți poate cere notarea în cartea funciară, în condițiile legii, a unui imobil ca locuință a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului, în cazul în care imobilul este astfel notificat, declarația de primire în spațiu trebuie să fie dată de ambii soți. Declarația de primire în spațiu a unei terțe persoane poate fi dată numai de unul dintre soți în situația în care imobilul respectiv nu a fost notificat în carte funciară ca locuință a familiei.
În cazul în care sunt neconcordanțe între adresa înscrisă în acte și adresa reală este necesară prezentarea, pe lângă documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și a unui Certificat de nomenclatură stradală și de adresă eliberat de către serviciul Cadastru, Registru Agricol și Nomenclator Stradal din cadrul Primăriei mun. Piatra Neamț.

Documentul prevăzut la litera d), respectiv documentul (adeverința) eliberat/ă de autoritatea administrației publice locale (primărie) din care rezultă că solicitantul, respectiv găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol cu imobil cu destinație locuință se prezintă în original, are valabilitate de 30 de zile și poate fi eliberată atât pentru imobilele din mediul rural cât și pentru cele din mediul urban.
La orașe se înscriu în Registrul agricol numai gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice precum și acelea care dețin animale pe raza lor administrativ-teritorială.

Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu:
– Antecontract de vânzare-cumpărare;
– Certificatul de atestare fiscală;
– Certificatul de nomenclatură stradală.